Notulen ledenvergadering 2017

notulen ledenvergadering 2017

Secretariaat:

M. in ’t Veld

Weidveld 17

2969 CE  Oud-Alblas

Tel. 0184-691134

 

 Verslag van de ledenvergadering gehouden op 16-02-2016.

 

 Aanwezig : 12 leden

 

Opening

Voorzitter Bert Kooyman opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Traditiegetrouw klinkt eerst het voorwoord van de voorzitter en wordt er een minuut stilte gehouden voor de genen die ons zijn ontvallen.

 

Mededelingen en ingekomen stukken.

Geen ingekomen stukken.

 

3.  Goedkeuringen notulen van de Jaarvergadering 03-02-2015

 Niemand had op of aanmerkingen op de notulen.

 

4. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrole is uitgevoerd door Jan Bos en Bram Oostdijk en ze hadden  namens de commissie geen op of aanmerkingen.

De commissie heeft de kas in orde gevonden en hun handtekening gezet.

 

Bram en Hondo zullen de kascontrole van 2016 op zich nemen. Steven Advocaat heeft zich aangemeld als eerste reserve.

 

5. Financieel overzicht

Er waren geen noemenswaardige onduidelijkheden. De vereniging is gelukkig financieel een gezonde club.

 

6. Prijzenverdeling V.A.H. wedstrijden

Vorig jaar is er een voorstel geweest maar we horen in de wandelgangen dat het niet helemaal duidelijk is. Voor de witvis / roofviswedstrijd is het 10 euro inschrijving en dit wordt d.m.v. een bon terug gegeven. Voor iedere deelnemer wordt er 15 euro aan prijzengeld gedoneerd. Ook voor de witvis wordt deze constructie gehanteerd en Berthus zal dit nog opstellen.

 

7. Bestuursverkiezing

Bert Kooyman :     Voorzitter: Aftredend en herkiesbaar

Marc in ’t Veld:      Secretaris: Aftredend en herkiesbaar

 

Beide zijn herkozen.

 

8. Steigers Lammetjeswiel

Het project steigers en de aanvraag via de gemeente verloopt uiterst traag. We hebben iemand bereid gevonden om de aanvraag verder op zich te nemen. Nu moet er zelfs een fundering onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of dit via de gestelde norm verloopt. We hopen toch dat alles voor de zomer rond kan zijn. Wordt vervolgd.

 

9. Clubgebouw

We zijn bezig met het zoeken naar een clubgebouw maar het valt niet mee een passende locatie te vinden. Hopelijk dat de gemeente snel met iets gaat komen. Misschien dat de oude brandweerkazerne vrij komt. Wordt vervolgd.

 

10. Onderhoud steigers

Alles verloopt prima alleen de beschoeiing op de ponykade blijft enige problemen geven. Het waterschap heeft toegezegd de gaten voor de zomer te vullen. Tevens krijgen we ook het traject ter hoogte van de zeelt er bij.

 

11. Uitgifte visrechten Alblasserwaard WSRL / VBC

De gemeente Papendrecht heeft ons benaderd of wij eventueel de wateren gelegen in Papendrecht tot ons te willen nemen. Wel moet er nog het nodige worden onderzocht wat voor ons de mogelijkheden zijn. Van de 500 mensen die een vergunning in Papendrecht afnemen, zijn er ruim 300 lid van de V.A.H. dus voor die mensen zal het alleen al een voordeel kunnen zijn om 1 vergunning te krijgen.

 

Tevens is er nog contact geweest met het Waterschap aangaande de visrechten in de Alblasserwaard. We zullen in ieder geval er voor pleiten om de Nieuwlekkerlandse wetering te behouden. De heerlijkheid wordt nog onderzocht. Op 29 februari zal er een gesprek plaats vinden welke wateren er eventueel ingebracht gaan worden en of dit voor ons interessant is.

 

12. Rondvraag

Er waren geen vragen of opmerkingen. Alleen de voorzitter gaf nog wel aan dat op 19 Maart weer de landelijke schoonmaakdag is. Op die zaterdag staan er ook geen wedstrijden ingeroosterd  zodat elke aangesloten vereniging 2 leden af staan om mee te helpen.

 

Om 20.50 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen een gezond en een sportief seizoen toe.

 

M. in ’t Veld

Secretaris V.A.H.

Opgericht: 5november 1955

Aangesloten bij de N.V.V.S. en

Federatie “ De Randstad”  No. 13-028

Kamer van Koophandel  No. 40321777

Girorekening  1477077

voorwoord voorzitter

Geachte Leden,

 

Met deze opening van de jaarvergadering wil ik eerst een minuut stilte voor de genen die ons in 2016 zijn ontvallen.

 

Namens het bestuur wil ik iedereen een gezond en visrijk 2017 toe wensen. Ik weet dat het een beetje laat is maar door mede mijn werk in het buitenland hebben wij als bestuur besloten de vergadering naar een later tijdstip door te schuiven.

 

2016 is voor ons als bestuur een relatief bewogen jaar geweest.. Er zijn een aantal zaken gewijzigd zoals onder andere dat de Lek uit onze vergunning is gehaald. Voor de leden die wel van een vergunning gebruik wilt blijven maken kan hij of zij een reductie krijgen op de vergunning van 2017. Men moet zich zelf als lid aanmelden via de site van Groot Rotterdam. Als u dit gedaan heeft krijgt u de acht euro inschrijfgeld terug op uw bankrekening.

 

Helaas is weer gebleken dat een traject met de gemeente, met betrekking tot het verkrijgen van de vergunning van de steigers in het Lammetjeswiel, een bijzonder lang traject is geweest. Gelukkig is nu eindelijk alles rond en zal de firma Damsteeg binnenkort beginnen met de werkzaamheden en zo komen er toch weer wat stekken bij om te vissen, en deze nieuwe visplekken zijn er natuurlijk voor iedereen.

 

Ook hebben wij enige tegenwerking gekregen van omwonenden die wonen in de villa wijk Waterland. Wij hebben van een aantal leden vernomen dat ze tijdens het nachtvissen aldaar verbaal dwars werden gezeten door een bewoonster die het zat was tegen tenten en plassende vissers vanuit haar achtertuin aan te kijken. Weer moesten wij de gang naar de Gemeente maken en hierover in gesprek gaan om voor beide partijen tot een goede oplossing te komen. De afspraak die nu met de gemeente is gemaakt is dat er op het bewuste plekje niet nacht gevist mag worden maar wel overdag. Een uur voor zonsondergang moet de stek vrij zijn en mag er wel gewoon gevist worden op o.a. de twee aangelegde steigers. De gemeente heeft ons toegezegd deze steigers voor de vissers wat aan te passen zodat er makkelijker bij het water gekomen kan worden. Wordt vervolgd.

 

Er staan nog meerdere dingen op het verlanglijstje en dan doel ik op o.a. nieuwe steigers, maar dat heeft uiteraard weer zijn tijd nodig en is dus voor nu nog toekomstmuziek.

 

Zoals jullie vast al gehoord hebben heeft eindelijk de overdracht plaats gevonden van de sleutels van onze ruimte aan de Nicolaas Beetstraat. Ook dit heeft weer de nodige voeten in aarde gehad en zijn we zo’n 7 maanden bezig geweest dit te realiseren. Wij hopen dat u begrijpt dat het niet altijd de onwil van het bestuur is maar we hebben nu eenmaal met de gemeente te maken. Ook de Voedselbank, die in het zelfde pand zit, wilde hun zeggenschap hier in doen waardoor de boel mede daardoor behoorlijk vertraagd werd,. Wij hopen na deze avond te beginnen met de werkzaamheden en de planning is om op 10 Juni na de VAH wedstrijd, een leuke openingsavond te houden met als onderdeel uiteraard de prijsuitreiking van de geviste wedstrijd. Wij zijn allemaal vrijwilligers en moeten we de werkzaamheden zelf gaan doen dus mochten er onder ons leden zijn die hierin hun steentje in wil bijdragen, dan bent u van harte welkom ons te komen helpen.

 

Voor het bestuur lopen er nog wel wat zaken die ook in 2016 al speelde. Zoals vorig jaar al aan gekondigd heeft de gemeente Papendrecht toe gezegd dat we de wateren in Papendrecht kunnen gaan huren. Er zijn van beide kanten afspraken gemaakt en we hebben een aantal voorwaarden gesteld m.b.t. de vergunning. Zo willen wij de vergunning aan gaan bieden voor de mensen uit Papendrecht als losse vergunning, aangezien dat dit één van de eisen van de gemeente was denk ik dat we daar ook niet al te moeilijk over moeten gaan doen. We hopen dit jaar de wateren nog toe te kunnen voegen. Dit betekent toch weer een leuke uitbreiding van ons water en wat meer mogelijkheden voor onze leden en wij hopen ook dat jullie daar gebruik van zullen gaan maken.

 

Wat ook ons streven is om toch er voor te zorgen dat de aangesloten verengingen blijven bestaan, en niet zoals het onlangs bijna met Ons Belang is vergaan. Door snel en kordaat optreden van Jan slager is het toch gelukt dat deze door kan gaan met hun bestaan. Ik heb daarom ook aan Bertus Goudswaard voorgesteld om toch rond de tafel te gaan zitten met de voorzitters van deze aangesloten verenigingen en te kijken of we wat kunnen gaan doen zodat het voortbestaan gegarandeerd blijft. Tenslotte zijn ook deze verenigingen het gezicht van de V.A.H.

 

De toekomst van de V.A.H. ziet er toch nog steeds goed uit zowel met ons leden bestand. Vorig jaar toch ruim 2200 leden en financieel hebben we zeker ook niet te klagen. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen, maar in sommige gevallen hebben we ook de hulp nodig van onze leden. Mochten er vragen zijn dan zijn we natuurlijk altijd bereid om hier een antwoord op te geven, mits dit natuurlijk in alle redelijkheid is.

 

Met deze woorden wens ik iedereen een goede vergadering en een gezonde discussie toe.

 

Uw voorzitter

 

Bert Kooyman

 

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

 

HIER KAN JE ONS VINDEN

VRAAGJE?

CLUB HUIS:

Nicolaas Beetsstraat 5, Alblasserdam (binnenkort)

   secretariaatvah@live.nl

Stuur dan een mailtje naar secretariaatvah@live.nl

Copyright © 2017 Verenigde Alblasserdamse Hengelaars.  All rights reserved